Hoe werken wij?

De selectieprocedure heeft tot doel na te gaan of de kandidaten aan de voorwaarden en criteria voldoen zoals gedefinieerd onder punt 2 en 3 van het huidige reglement.


De selectie geschiedt onder het toezicht van het Organiserend Comité, dat kan overgaan tot het aanstellen van Selectiecomités. Elk Selectiecomité is, zoals het Organiserend Comité, samengesteld uit afgevaardigden van de representatieve werkgeversorganisaties, de beroepsverenigingen en de bevoegde administraties. De verleende adviezen door de Selectiecomités moeten bekrachtigd worden door het Organiserend Comité.


De selectie heeft plaats op basis van de elementen van het dossier (antwoorden op vragen en vereiste bijlagen), op basis van een onderhoud met de leden van een Selectiecomité indien deze dit beslissen. Het Selectiecomité kan eveneens bijkomende informatie schriftelijk opvragen bij het kandidaat en/of de ondertekenaars van de bijgevoegde attesten van het dossier.


De kandidaten worden uitgesloten wanneer zij niet de vereiste officiële documenten en informatie verlenen hetzij op het ogenblik van de inschrijving hetzij tijdens de evaluatieprocedure of indien zij geen gevolg geven aan de uitnodiging zich aan te bieden voor het Selectiecomité.


Indien, na grondig onderzoek van het dossier, het Selectiecomité vaststelt dat de voorwaarden en de selectiecriteria voor het aangevraagde label niet vervuld zijn, mag het Selectiecomité, mits het akkoord van het Organiserend Comité, aan de kandidaat een ander label voorstellen, voor zover de kandidatuur beantwoordt aan de vereiste voorwaarden en criteria en de kandidaat zijn akkoord geeft op de wijze en binnen het tijdsbestek die hem worden medegedeeld.


Het advies van het Selectiecomité wordt medegedeeld aan de kandidaat tijdens de procedure. De kandidaat mag schriftelijk inlichtingen vragen aangaande de beslissing of de beslissing betwisten bij het Organiserend Comité binnen de 15 kalenderdagen na de officiële kennisgeving hiervan. Deze vraag of betwisting zal voorgelegd worden aan het Organiserend Comité dat een advies zal overmaken aan de Commissaris-generaal der Regering of aan zijn adjunct, die de definitieve uitspraak zal doen.


Geen enkel automatisme is van toepassing voor het toekennen van de titel van Laureaat van de Arbeid.


Na de ondertekening van het koninklijk besluit houdende toekenning van de titel van Laureaat van de Arbeid, worden de benoemde kandidaten schriftelijk op de hoogte gebracht door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid.