Mis de 60ste verjaardag van het College niet!

door J. Dexters – Ondervoorzitter

Het weekend van 13 en 14 oktober is het moment van onze jaarlijkse afspraak en niet de minste, we vieren 60 jaar Koninklijk College. We staan stil bij 60 jaar van eenheid, ervaring en kennis, en dit ondanks onze professionele verschillen.

Read the rest of this entry »

Interview met Patrick Vandenberghe en Pierre Cuppens: ACVBIE

 

ACVBIE participeert en ondersteunt maximaal – en dit sinds vele jaren – nadrukkelijk de promoties van de Laureaten van de Arbeid via een positieve inbreng in de organiserende comités.

ACVBIE promoot en bestendigt een mooie traditie

Read the rest of this entry »

Regionale ontmoetingsdag West-Vlaanderen in Koksijde

Ook dit jaar werd de regionale ontmoetingsdag voor de Westvlaamse Eredekens en Emeritus Eredekens van de Arbeid gehouden op de eerste dinsdag na het paasverlof.

Op 18 april 2017 ging het rich­ting zee met Koksijde als gaststad.We werden ontvangen in het Atrium van het prachtige gemeentehuis van Koksijde. Na het nuttigen van een koffie werden we verwelkomd in de zwevende raadzaal “de Kokpit” door de regionale  voorzitter, Jef Baccarne. Waarna Jef de sprekers inleidde.

Read the rest of this entry »

Regionale ontmoetingsdag Oost-Vlaanderen in St.-Niklaas

Wij waren met 32 personen voor onze uitstap. Om 10 uur werden wij ontvangen door burgemeester Lieven De Handschutter, hij bracht ons zijn verhaal in het kabinet op het stadhuis.

Een mooi en sterk verhaal over de geschiedenis en architectuur van het huidige neogotische stadhuis, gebouwd in de periode 1876-1878 en ontworpen door architect Pieter Van Kerckhove. Een mengeling van het oud-Vlaams gotisch geheel met een belfort van 40 meter hoog met 49 klokken. Het is een beschermd moument sedert 1981. Het kunstpatrimonium is grotendeels dagelijks te bezichtigen. Er volgde een verdere begeleiding in twee groepen met elk een gids. Ook een paar mooie huizen werden onder de loep genomen. Om twaalf uur was het tijd voor het aperi­tief en een goede lunch in restaurant Den Antus op de Markt van St.-Niklaas.

In de namiddag werden wij naar het bedrijf Van Hoecke gebracht. Dit bedrijf bestaat 50 jaar en heeft een nieuwbouwoppervlakte van 55.000 m2. Er werken nu 220 personen. Ze zetten sterk in op de maakindustrie voor de Beneluxlanden en daarbuiten. Alles wat met schuiven en sloten en klapdeuren voor bijvoorbeeld keukens te maken heeft, mo­dern en strak, wij konden onze ogen niet geloven wat er allemaal op de markt te verkrijgen is. Een korte le­veringstermijn  is een van hun sterke punten. Alles wordt computerge­stuurd, zelfs het formaat van de dozen om zo weinig mogelijk afval te produceren. Het was een echte “wow”-ervaring. In 2016 won het bedrijf de “Factory of the future prijs”. Deze is bedoeld voor be­drijven die klaarstaan in de digitale industriële revolutie. Ook de expo n.a.v. 50 jaar bestaan was mooi meegenomen. Dank aan P. De Witte, directeur BNP Parisbas Fortis, die dit mogelijk maakte voor onze groep. Tot slot was er nog een warm afscheid voorzien en iedereen kijkt uit naar 2018.

Odette Van Hamme

Oude clichés de wereld uit helpen en steeds beter informeren

In de vorige nieuwsbrief werd een artikel gewijd aan het belang van communicatie. De procedures evolueren. Ze beantwoorden aan de wensen van de toezicht houdende overheden en de raad van bestuur en anderzijds de verzuchtingen van het cliënteel, in casu de laureaten en de sectoren. Informatie en communicatie zijn van cruciaal belang om onze doelstellingen te bereiken.

Voor het verspreiden van de informatie over de procedure worden meerdere communicatie­kana­len ingeschakeld die elk gericht zijn op een specifiek doelpubliek. De informatie (boodschap) moet echter identiek zijn anders loopt men het risico verwarring te zaaien wat op zijn beurt nadelig zou kunnen zijn voor het werk van het Instituut.

In het interview met de heer Wim Dries, voorzitter van de VVSG, in de vorige Nieuwsbrief werd een geëngageerde boodschap gebracht, opbouwend maar ook kritisch voor ons werk en dit is stimulerend. Dit interview weerspiegelt echter ook een bepaalde visie over onze procedures die stamt uit het verleden. Deze perceptie veranderen wordt een uitda­ging voor het KIEA en het Organise­rend Comité van de sector Provincies en Gemeenten.

Het artikel bevat ook informatie die hier rechtgezet moet worden. In tegenstelling tot wat er in het interview werd vermeld, zijn de Provincie en FOD Binnenlandse Zaken niet betrokken bij de goedkeuring van onze procedures.

Uit de laatste vraagstelling zou men kunnen besluiten dat de werkgever geen initiatiefrecht zou hebben in het aanvragen van een ereteken voor zijn medewerkers. Dit strookt niet met de werkelijkheid. In alle sectoren hamert het KIEA op de rol van de werkgevers. Een web­pagina werd hieraan gewijd op onze website.

Er blijven na deze rechtzetting nog twee taken te vervullen: oude clichés de wereld uit helpen en nieuwe initiatieven voorstellen om de werkgevers aan te moedigen om onze tool te gebruiken als waardering voor verdienstelijke medewerkers.

  1. Imbrechts, commissaris-generaal van de Regering

Laureaten van de Arbeid bij gemeente- en provinciepersoneel

Door Jef Gabriels

Goed werk wordt helaas niet vaak genoeg in de kijker gezet, schouderklopjes zijn er nooit te veel. Dat is de basisgedachte als mensen voor hun professionele inzet gehuldigd worden met een titel van Laureaat van de Arbeid.

Ook zo bij gemeente- en provinciebesturen. De werksituatie veranderde de voorbije decennia grondig: schaalvergroting, complexere regelgeving en taakverruiming aan de ene kant, mondigere en veeleisender gebruikers aan de andere kant.

Het was weer even geleden. Hoog tijd dus om verdienstelijke personeels­leden uit deze sector in de bloemen te zetten. Een werkgroep bereidde de procedure voor die nù in gang gezet wordt. Het  KIEA kon daarbij rekenen op de mede­werking van de verenigingen van pro­vincies, steden en gemeenten maar ook van de werknemers­organisaties.

Er worden vijf facetten van het werk in de kijker geplaatst: respect voor de gebruiker, kwaliteit van dienst­verlening, initiatief en ondernemings­zin, overdracht van vaardigheden en promotie van de waarden van de openbare sector. Voor elk van deze kan een titel van Laureaat van de Arbeid be­komen worden. Belangrijk is ook dat ‘n oproep gedaan wordt om verdienstelijke medewerkers of collega’s te sig­naleren en aan te moedigen om deel te nemen aan de procedure. Want tal van mensen met grote professionele inzet denken er vaak zélf niet aan om de titel aan te vragen die zij nochtans voluit verdienen voor de kwaliteit van hun werk.

Kandidaturen indienen voor 31 oktober 2017. Alle verdere informatie op www.iret-kiea.be

Brussel, 13 en 14 oktober 2017

27ste Nationale Ontmoetingsdag
13 en 14 oktober: diamanten feest!

2017 wordt een belangrijk jaar in de geschiedenis van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid. Het zestigjarig bestaan ervan moet immers gevierd worden. In
deze context zullen de jaarlijkse ontmoetingsdagen op 13 en 14 oktober in Brussel plaatsvinden. Stip deze twee dagen nu al in uw agenda aan, want het wordt de moeite!

Read the rest of this entry »

Interview met Wim Dries, voorzitter VVSG

Mooie traditie behouden en hoog in het vaandel dragen

Op de vraag of hij bekend is met het Instituut en/of het College antwoordt Wim Dries, sedert 7 december 2016 de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw), dat er voorlopig alleen contact is geweest via zijn medewerkers. Daar zal snel verandering in komen zodra hij wat meer vertrouwd is met zijn nieuwe opdracht.
Read the rest of this entry »

De verzending van de brevetten

De verzending van de brevetten onder de loep genomen

In augustus 2016 werden 635 brevetten naar 253 gemeenten opgestuurd. Antwerpen, Gent, Brugge en Knokke-Heist hebben de meeste brevetten ontvangen; een logisch gevolg van de betrokken sectoren, waaronder de koopvaardij, de binnenscheepvaart, de zeevisserij en de nautische dienstverlening.

Read the rest of this entry »

Communicatie

Binnen een reeks tools zijn de online inschrijvingen alomtegenwoordig maar niet zaligmakend.

Sommigen vonden dat het KIEA te weinig belang aan communicatie hechtte en dat het hierdoor niet bekend was. Vroeger was de organisatie van de procedures voor de selectie van de Laureaten vanzelfsprekend. De tijden zijn veranderd, ook het KIEA. In alle projecten heeft communicatie nu de aandacht gekregen die ze verdient.

Read the rest of this entry »