Uw persoonlijke gegevens

Bescherming van persoonsgegevens

U hebt recht op respect voor de persoonlijke levenssfeer en, in dit verband, op de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens aan de hand waarvan u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, bijvoorbeeld voornaam, familienaam, e-mailadres, …

U bent beschermd overeenkomstig de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u recht op een duidelijke, volledige en makkelijk te begrijpen informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

1) Rechtsgrondslagen en doeleinden van de verwerkingen

Het Koninklijk Instituut Der Eliten van de Arbeid (KIEA), vertegenwoordigd door de algemene directie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij verwerkt in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten. Dit houdt in dat hij, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens vaststelt.
Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de missie en de aangeboden diensten van het KIEA.

Bepaalde persoonsgegevens worden ook verzameld en verwerkt om:

 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen
 • uw vragen te beantwoorden
 • voor statistische doeleinden
 • om onze dienstverlening te verbeteren

 

2) Verwerkte gegevens

Algemeen:

 • De persoonlijke gegevens kunnen enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
 • De persoonlijke gegevens zullen niet worden verwerkt voor directe marketing doeleinden.
 • U heeft steeds toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kan deze op juistheid controleren en u kan onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds doen verbeteren. Hiervoor beschikt u over het recht op informatie via e-mail : info@iret-kiea.be

 

Op de website:

Het KIEA hecht veel belang aan het respect voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. De informatie op deze site is beschikbaar zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt.
Om webstatistieken op te maken en om de inhoud van de website continu te verbeteren, kunnen de volgende (anonieme) gegevens eveneens verzameld worden zonder de link te maken naar uw IP-adres:

 • taalkeuze
 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • website waarlangs u gekomen bent
 • raadplegingsduur per pagina
 • geraadpleegde pagina’s
 • lijst van gedownloade bestanden
 • datum en uur van toegang
 • gebruikte browser
 • platform en/of besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd

Het is evenwel mogelijk dat u om persoonlijke informatie wordt gevraagd, in het bijzonder bij het invullen van de ter beschikking gestelde formulieren.
Wanneer een link u naar een andere portaalsite, een website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die Diensten.
 

3) Gebruik van cookies

Op de Website worden zogenaamde “cookies” gebruikt, zijnde kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

U kunt in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van de Website.

Voor meer informatie aangaande cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, verwijzen we naar volgende website: www.allaboutcookies.org.

We maken gebruik van de volgende cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die u in staat stellen om de Website te bekijken, de functies op de Website (zoals uw winkelmandje bij een bestelling) te gebruiken en toegang tot beveiligde of geregistreerde gedeelten te krijgen. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kan u bepaalde delen van de Website niet naar behoren gebruiken.

 • Functionaliteitscookies

Dit zijn cookies die ons in staat stellen om uw keuzes en voorkeuren (zoals taalkeuze, e.d.) te onthouden, om het gebruiksgemak van de Website te verhogen en u relevantere informatie te kunnen tonen.

 • Prestatiebevorderende cookies

Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop u de Website gebruikt, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.
Prestatiebevorderende cookies zijn ook gekend onder de naam analytische cookies. Het is mogelijk dat de informatie die het gebruik van deze cookies oplevert verzameld wordt bij een derde partij. Voor het bezorgen van informatie aan het KIEA om de Website en haar diensten te verbeteren, treden deze derden op als onderaannemer voor het KIEA.
 

4) Bewaringsduur

Voor de gegevens verwerkt door de FOD, wordt de bewaartermijn bepaald door het KIEA, met respect van de overeenkomstige wettelijke en reglementaire termijnen, evenals met de bepalingen van het Rijksarchief. Voor meer informatie nodigen wij u uit het KIEA te contacteren via info@iret-kiea.be.

 

5) Veiligheid

Het KIEA waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden echter gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s. 
 

6) Recht op inzage, rectificatie, bezwaar en wissen

Verzoek tot inzage

 U heeft het recht om ons te vragen of we uw gegevens al dan niet verwerken. Zo ja, dan zal u een kopie van uw gegevens worden verstrekt.

Verzoek tot aanpassing

Indien uw gegevens onvolledig of onjuist zijn, volstaat het ons dit te laten weten en dan zullen we de nodige verbeteringen aanbrengen.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar laat u toe bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verzoek tot verwijderen

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

persoon of rechtspersoon,

om gewichtige redenen van algemeen belang.

Verzoek tot overdracht van persoonsgegevens

U heeft het recht tot rechtstreekse overdracht van uw persoonsgegevens.

Dit recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.
Uw aanvraag wordt binnen 30 kalenderdagen behandeld. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt die termijn verlengd met 60 dagen. 
 

7) Contact – Klachten

Voor meer informatie kan u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming (DPO) op het volgende adres:

Koninklijk Insituut der Eliten van de Arbeid

Blijde Inkomstlaan 17-21
1040 Brussel
E-mail: info@iret-kiea.be 

Als u vindt dat het KIEA uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en/of beroep bij de rechter in te stellen.

Om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: commission@privacycommission.be